Banner obr. 1 Banner obr. 2 Banner obr. 3 Banner obr. 4

Všeobecné podmínky

Dětský letní tábor Wakantopa - w kruhu z.s., zapsaný spolek

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na dětský letní tábor.

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto Všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem dětského letního tábora (dále jen tábor) a objednatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na dětském letním táboře Wakantopa – w kruhu, r. s. (dále jen provozovatel) Objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), Provozovatel – Wakantopa – w kruhu, r. s. Kostincova 20A, 326 00 Plzeň.
 2. Účastníkem tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na tábor a za níž byla uhrazen poplatek za tábor v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti dnem zaplacením rezervačního poplatku za tábor.
 3. Účastník tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat nebo omezovat ostatní účastníky tábora. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z pobytu na táboře. Účastník tábora je povinen šetřit majetek provozovatele a chovat se ohleduplně vůči přírodě.
 4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s řádem tábora a to zejména s následujícími body:
  • Pohyb dětí – Děti nesmí bez vědomí vedoucích opustit daný objekt či prostory. Při všech činnostech, zejména pohybu v lese, hrách, na výletech a během koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích a nevzdalovat se od své skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit na zakázaná místa.
  • Pokyny vedoucích – Děti musí plně respektovat pokyny vedoucích.
  • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucím a/nebo zdravotnici. Je zakázáno užívat léky bez souhlasu zdravotnice (i vlastní léky, vitamíny). Vlastní léky je nutné předat na začátku tábora zdravotnici.
  • Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
  • Alkohol, drogy, kouření – Na táboře platí zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
  • Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat vulgární slova.
  • Šikana, násilí – V případě projevů násilí nebo šikany na sobě nebo ve svém okolí je potřeba neprodleně upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotnice).
  • Jakákoliv zařízení, která nepatří do přírody, nejsou na táboře vítána. Zejména elektronické spotřebiče (mobilní telefony, přehrávače apod.) do našeho světa nepatří.
  • Návštěvy na táboře nejsou vítány. Narušují jeho příběh a atmosféru. Navíc nelze zaručit rovnoměrné navštěvování všech dětí, což může vyvolat rozdílné psychické reakce (smutek, stesk apod.).
  • Provozovatel nemůže z důvodu charakteru akce zodpovídat za případné ztráty nepřiměřeně cenných věcí. Účastník má možnost cennosti a hotovost předat vedoucím, kteří zajistí bezpečné uschování svěřených věcí. V opačném případě provozovatel neodpovídá za jejich možnou ztrátu.
 5. Podmínkou rezervace místa na táboře je zákonným zástupcem vyplněná závazná přihláška a zaplacení nevratného rezervačního poplatku v daném termínu.
 6. Přijetí dítěte na tábor je podmíněno:
  • zaplacením poplatku za tábor ve sjednané výši a v daném termínu,
  • předáním Nástupního poukazu, podepsaného Prohlášení o zdravotním stavu dítěte ke dni nástupu na tábor a souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami,
  • předáním Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte,
  • dodržením všech dalších zákonných nařízení.
 7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o zdravotním stavu dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.
 8. Účastník tábora je povinen dodržovat pokyny týkající se požadovaného minimálního vybavení. V případě, že nebude mít potřebné vybavení dle dodaného seznamu, může provozovatel nezbytně nutné vybavení zakoupit a zákonným zástupcům předat k proplacení.
 9. Cenové podmínky a způsob úhrady
  • Po potvrzení volného místa pro přihlášeného má provozovatel nárok na nevratný rezervační poplatek ve výši 1.500 Kč, splatný do 14 dnů po potvrzení rezervace.
  • Provozovatel má právo na zaplacení poplatku za tábor k datu a ve výši uvedeného na přihlášce. Celková výše poplatku za tábor v sobě zahrnuje rezervační poplatek.
  • Nezaplacení poplatku ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele bude posuzováno jako nedodržení smluvních podmínek, na základě kterých může dojít k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o poplatcích za storno uvedených v bodech 11 – 15.  
 10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemnou formou na e-mailovou adresu provozovatele. Ke stornování dojde ke dni, v němž byla elektronická zpráva doručena a byla ze strany provozovatele zpětně potvrzena. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle podmínek pro storno uvedených v bodech 11 – 15 těchto všeobecných podmínek.
 11. Výše stornovacího poplatku

  Stornovacího poplatek je stanoven na 1.500 Kč. Jeho výše je rovna poplatku za rezervaci účastnického místa na táboře. Při zajištění náhradníka vrátí provozovatel cenu zaplacenou v plném rozsahu.

 12. Závažné zdravotní problémy doložené lékařským potvrzením jsou řešeny individuálně.
 13. Provozovatel má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacené ceny. V případě zrušení již zaplaceného pobytu nebo nenastoupení účastníka na již zaplacený pobyt je plátci vrácena uhrazená částka snížená o stornovací poplatek.
 14. Pokud dojde k vyloučení účastníka z tábora dle bodu 3 těchto podmínek, uhrazený poplatek za tábor se nevrací a to ani částečně.
 15. V případě pozdního nástupu na tábor způsobené nemocí (potvrzené lékařem) nebo onemocnění během tábora, bude provozovatelem po skončení tábora vrácena poměrná část nákladů na pobyt snížená o poplatek za rezervaci.
 16. Zákonný zástupce přebírá odpovědnost za škody způsobené provozovateli tábora nebo třetím osobám během jednání účastníka, které je v rozporu s denním řádem, těmito podmínkami nebo pokyny vedoucích.
 17. Zákonný zástupce zasláním přihlášky, zaplacením rezervačního poplatku a podpisem o přijetí všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi. Dále stvrzuje, že poučil své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto Všeobecné podmínky respektovat a poučil jej i o důsledcích, které z jejich porušení vyplývají.

 

 

Tyto podmínky jsou závazné a platné pro tábory pořádané od roku 2015.

 

V Plzni, 1. března 2015

Všeobecné podmínky ke stažení a tisku - PDF

© Wakantopa - w kruhu, 2014 - 2024